Almanca Gelecek Zaman / Futur

Futur I, eylemin belirttiği işin gelecek zaman içinde yapılacağını bildirir.Almancada bu zaman yerine sıkça Präsens tercih edilir.

Türkçedeki eşdeğer zaman ekleri: -acak, -ecek

Gelecek zaman için iki şey gereklidir:
1.werden yardımcı eylemi
2.Esas eylemin mastar hali

Yardımcı eylem kişilere göre çekilir ve esas eylem mastar halinde  ( İnfinitivform ) cümlenin en sonunda yer alır:

ich                   werde……….trinken          ben     içeceğim
du                    wirst…………trinken          sen     içeceksin
er/sie/es           wird………….trinken          o        içecek
wir                   werden……..trinken          biz      içeceğiz
ihr                    werdet………trinken          siz      içeceksiniz
sie                    werden………trinken           onlar  içecek(ler)
Sie                   werden……..trinken           siz      içeceksiniz

Futur’da cümle öğelerinin yerleri:

Özne     +     Yardımcı eylem +  Nesne                   +   Esas eylemin mastar hali

Olumsuz cümlede nicht olumsuzluk sözcüğü,mastar halindeki esas eylemden sonra yer alamaz:

Das Reisebüro wird diese Reise nicht organisieren.
( Seyahat bürosu bu seyahati organize etmeyecek. )

Soru cümleleri, ya kişiye göre çekilen yardımcı eylem başa alınarak, ya da soru sözcükleriyle yapılır.
Soru sözcüğü ile ( Fragewort ) yapılan soru cümlelerinde ikinci sırada mutlaka kişiye göre çekilen yardımcı eylem, daha sonra özne, nesne vs. ve en son, mastar halindeki ( Infinitivform ) esas eylem yer alır:

Wird das Reisebüro diese Reise organisieren?
( Seyahat bürosu bu seyahati organize edecek mi? )

Wann werden die Touristen abfahren?
( Turistler ne zaman hareket edecek? )

Future I�in Kullanıldığı Yerler

1-Gelecekte Meydana Gelecek Eylemler
Futur I bu anlamda kullanıldığında,henüz ceryan etmemiş,gelecekte,ileri bir tarihte meydane gelecek bir olayı ifade eder.Bu eylemi tarif eden Futur I�de kesin bir ifadeden çok bir tahmin,bir beklenti saklıdır.
Herr Maier wird seine Firma schließen.
Es wird ein Skandal geben.
Es wird eines Tages seinen Fehler begreifen.

2-Futur  kesin bir kararı veya niyeti de ifade edebilir.
Ich werde dich nie verlassen.
Wir werden ihn nie vergessen.

3-Futur  ayrıca bir talimatı veya bir emri de dile getirebilir.
Bu anlamda daha çok ikinci tekil şahıs için kullanılır.
Du wirst jetzt deine Hausaufgaben machen.
Dieses Buch wirst du nicht mehr lessen.

4-Şimdiki zaman içindeki meydana gelen eylemler 
Futur I, halen devam etmekte olan veya içinde bulunulan an itibariyle bitmekte olan bir eylemi anlatmak içinde kullanılabilir.Futur I bu görevde şimdiki zaman ile eşit seviyeye inmiş olur.
Sie werden sicher mein Bedenken verstehen.
Ihr werdet für mich doch etwas Geld haben.
Sie werden sehr staunen!

Görüldüğü gibi, Futur I her iki anlamda da Präsens ile çakışmaktadır.Genel olarak tüm gelecek zamanlı cümlelerde gelecek zaman yerine şimdiki zamanın kullanıması ile mümkündür.

Futur I için aşağıdaki örnekler verilebilir.Ancak dikkat edilirse bu örneklerde Futur I her zaman gelecek zaman anlamında kullanılmamaktadır.Bu özellik diğer zamanlarda da görülmektedir:

Am Mittwoch wird mein Vater kommen.  ==> Babam çarşamba günü gelecek.

Nächstes Jahr werde ich wohl in der Türkei sein.  ==> Gelecek yıl galiba Türkiye�de olacağım/olurum.

Werdet ihr wohl ruhig sein?  ==> Susar mısınız? / Sessiz olur musunuz?

Wirst du endlich deine Hausaufgaben machen? ==> Artık ev ödevini yapacak mısın/yapar mısın!

Meine Mutter wird übermorgen zum Arzt gehen. ==> Annem öbür gün doktora gidecek.

Wir werden Misserfolg haben.  ==> Başarısız olacağız.

Wirst du endlich essen? ==> Artık yer misin?

Wir werden alle umkommen. ==> Hepimiz öleceğiz.

Morgen wird es wieder regnen.  ==> Yarın tekrar yağmur yağacak.

Ich werde dich bestimmt anrufen.   ==> Ben sana kesin telefon edeceğim.

Das Essen wird jetzt fertig sein.  ==>  Yemek şimdi hazır olacak.

Was werden wir morgen tun?   ==> Yarın ne yapacağız?

Almanca Mişli Geçmiş Zaman / Plusquan Perfekt

Almanca da mişli geçmiş zaman yapmak için fiillerin 2. hallerini ve sain, haber fillerinin präteritum halini bilmek geregir.Bu bilgiler sizi korkutmasın aslında oldukça basittir.

Cümlenin kurulumu:

Özne + Sein veya haben + zaman +………………………. + esas fiil  (partizip perfekt)

Sein ve haben fiillerini çekimleri

Sein
ich ==>war
du ==>warst
er ==>war
sie ==>war
es ==>war
wir ==>waren
ihr ==>wart
sie ==>waren
Sie ==>waren

haben
ich ==>hatte
du ==>hattest
er ==>hatte
sie ==>hatte
es ==>hatte
wir ==>hatten
ihr ==>hattet
sie ==>hatten
Sie ==>hatten

Örnek Cümleler

– Geçen hafta çok yağmur yağmıştır.  Es hatte letzte Woche viel geregnet.

– Dün akşam nereye gitmiştin?  Wohin warst du gestern abend gegangen?

– Geçen hafta amcamı ziyaret etmiştim.  Ich hatte letzte Woche meine Onkel besucht.

Almanca Dili Geçmiş Zaman / Perfekt

Di’ li Geçmiş Zamanı Çekmek için öncelikle Haben ve Sein Yardımcı Fiillerine ihtiyacımız vardır.
Öncelikle Haben ve Sein Fiillerini Şimdiki Zaman çekebilmeliyiz ve en son olarak esas fiilimiz’in 3. Hal | Partizip Perfekt’ ini kullanacağız.

Di’ li Geçmiş Zaman’ ın Kuralları

Kural |Regel -1 :
Kurala uygun fiiller 3. Hal | Partizip Perfekt de Fiil Kökü’nün başına ge- ve Fiilin sonuna ise -t alır.

Örnek | Z.ß :
kaufen : satın almak > 1. Hali
hat ge-kauf-t : satın almak > 3. Hali

Kural | Regel -2 :
Fiil kökü -d veya -t (bazen -m veya -n) ile biterse 3. Hal | Partizip Perfekt’ i yapılırken Fiil kökü ile Fiil sonuna gelen -t ‘den önce -e kaynaştırma sesi gelir.

Örnek | Z.ß :
arbeiten : çalışmak > 1. Hali
hat gearbeit-e-t > 3. Hali

Kural | Regel -3 :
Fiil kökü -ieren ile biten fiiller 3. Hal | Partizip Perfekt yapılırken Fiil kökünün başına ge- takısı getirilmez ve Fiil kökünün sonuna -t gelir.

Örnek |Z.ß :
studieren : öğrenim görmek > 1. Hali
hat studier-t > 3. Hali

3. Kurala tabii olan istisna fiiller mevcuttur.
verlieren : kaybetmek, güzelliği azalmak > 1. Hal
hat verloren > 3. Hal

  • Di’ li Geçmiş Zamanda Sein Yardımcı Fiilini Gerektiren Durumlar

Kural | Regel -1 :
Eğer fiil bir yerden bir yere hareket bildiriyorsa Sein Yardımcı Fiili Kullanılır.

Bu Tür Başlıca Kelimeler:
gehen : gitmek > 1. Hali
ist gegangen > 3. Hali

kommen : gelmek > 1. Hali
ist gekommen > 3. Hali

springen : atlamak, sıçramak > 1. Hali
ist gesprungen > 3. Hali

laufen : yürümek > 1. Hali
ist gelaufen > 3. Hali

fliegen : uçmak > 1. Hali
ist geflogen > 3. Hali

fahren : gitmek (bir araçla) > 1. Hali
ist gefahren > 3. Hali

Kural | Regel -2 :
Durum değişikliği bildiren fiillerde de Sein Yardımcı Fiili kullanılır.

Örnek | Z.ß :
wachsen : gelişmek, büyümek, yetişmek > 1. Hali
ist gewachsen > 3. Hali

Kural | Regel -3 :
Durum değişikliği bildiren fiillerde Sein Yardımcı Fiili kullanılır.

Örnek | Z.ß :
umziehen : taşınmak > 1. Hali
ist umgezogen > 3. Hali

Kural | Regel -4 :
Sein Fiili Sein ile çekilir.

  • Di’ li Geçmiş Zamanda Haben Yardımcı Fiilini Gerektiren Durumlar

Kural | Regel -5 :
Kurala uygun olan (Düzenli) fiiller Haben Yardımcı fiili ile kullanılır.
Fiil kökünün başına ge- ve fiilin sonuna -t getirilir.

Kural | Regel -6 :
Akkusativ (İsmin -i Hali) alan bütün fiiller Haben Yardımcı fiili ile kullanılır.

Kural | Regel -7 :
Dönüşlü ve İşteş fiiller Haben Yardımcı fiili ile kullanılır.

Kural | Regel -8 :
Kişi bildirmeden anlatılan doğa olayları Haben Yardımcı fiili ile kullanılır.

Kural | Regel -9 :
Modal Fiiller Haben Yardımcı fiili ile kullanılır.

Kural | Regel -10 :
Haben Haben Yardımcı Fiili ile kullanılır.

Kural | Regel -11:
Ayrılabilen Fiilerde 3. Hal | Partizip Perfekt yaparken ge- takısı ayrılabilen ek ile fiil kökü arasına getirilir.

Örnek | Z.ß :
aufmachen : açmak, düzeltmek > 1. Hal
hat auf-ge-mach-t > 3. Hal

Kural | Regel -12:
Ayrılamayan Fiillerde 3. Hal | Partizip Perfekt yaparken fiil başına ge- gelmez, ge- nin yerine ayrılamayan öntakı gelir ve normal fiil 3. Hal | Partizip Perfekt olarak yazılır.

Örnek | Z.ß :
verstehen : anlamak > 1. Hal
hat verstanden > 3. Hal

 

– Dün akşam ne yaptın?
Was hast du gestern abend getan?

– Tatilimiz çok çabuk geçti.
Unser Urlaub ist sehr schell vergangen.

– Dün iskelede ne oldu?
Was ist gestern in iskele possiert.

– Dün akşam ne yedin?
Was hast du gestern abend gegessen?

Almanca Şimdiki Zamanın Hikayesi / Präteritum

Imperfekt, Almancada genellikle geçmiş bir olaya ilişkin bilgi verirken, ya da hikaye veya geçmişte vuku bulan herhangi bir olay antılırken kullanılır. Bu nedenle hikayelerde, masallarda ve geçmişte vuku bulan olaylar bu zamanla anlatılır.

Türkçede ki zaman eki: -ıyordu, -iyordu, -uyordu, -üyordu çoğulda ise -yorlardı, -iyorlardı, -uyorlardı, -üyorlardı.

Bazen de -dı, -di, -du, -dü (-tı, -ti, -tu, -tü) ile ifade edilebilir.

Imperfekt eylem/fiillerin 2. halinden yapılır. Eylemin/fiilin 2. hali olduğu gibi alınır ve kişilere göre ekler getirilir:

Kurala uygun fiiller(Regelmäßige Verben) için bir örnektir:

sagen(I.hal)    sagte(II.hal)     gesagt(III.hal)

ich sag-te : ben söylüyordum
du sag-test : sen söylüyordun
er/sie/es sag-te : o söylüyordu
wir sag-ten : biz söylüyorduk
ihr sag-tet : siz söylüyordunuz
sie sag-ten : onlar söylüyordular
Sie sag-ten : siz söylüyordunuz

Kurala uygun olmayan fiiller(Unregelmäßige Verben) için bir örnektir:

gehen(I.hal)     ging(II.hal)     gegangen(III.hal)

ich ging : ben gidiyordum
du ging-st : sen gidiyordun
er/sie/es ging : o gidiyordu
wir ging-en : biz gidiyorduk
ihr ging-t : siz gidiyordunuz
sie ging-en : onlar gidiyordular
Sie ging-en : siz gidiyordunuz

Kurala uygun fiillerde fiil kökü -d, -t ya da -m, -n ile biterse ikinci halde araya -e- kaynaştırma harfi gelir.

Örnek:

arbeiten(I.hal)     arbeitete(II.hal)     gearbeitet(III.hal)

ich arbeitete
du arbeitet-e-st
er/sie/es arbeitete
wir arbeiteten
ihr arbeit-e-t
sie arbeiteten
Sie arbeiteten

Kural: Kurala uygun ve uygun olmayan fiillerde 1.(ich) ve 3.(er/sie/es) tekil şahıs hiçbir ek almaz.(gehen örneğini inceleyiniz.)

Haben ve Sein yardımcı fiillerinin de II. hallerini de paylaşayım sizlerle.

sein(I.hal)     war(II.hal)     gewesen(III.hal)

ich war : ben -idim
du war-st : sen -idin
er/sie/es war : o -idi
wir waren : biz -idik
ihr wart : siz -idiniz
sie waren : onlar -idiler
Sie waren : siz -idiniz

haben(I.hal)     hatte(II.hal)     gehabt(III.hal)

ich hatte : benim vardı
du hatte-st : senin vardı
er/sie/es hatte : onun vardı
wir hatten : bizim vardı
ihr hattet : sizin vardı
sie hatten : onların vardı
Sie hatten : sizin vardı

Arkadaşlar daha önce das Präteritum/Imperfekt cümle yapısını anlatmıştım tekrar aşağıda ki adresten ulaşabilirsiniz.

 

Almanca Şimdiki ve Geniş Zaman / Präsens

Präsens, Almancada şimdiki ve geniş zaman yerine kullanılır. Diğer bir anlatımla, Türkçedeki gibi ayrı bir geniş zaman yoktur. Dolayısıyla Präsens Türkçeye hem şimdiki, hem de geniş zaman olarak aktarılabilir. Türkçedeki zaman eki: -ıyor, -iyor, -uyor, -üyor; -r, -ar, -er, -ır, -ir, -ur, -ür.

Şimdiki Zaman, eylemin belirttiği iş ve oluşun içinde bulunduğumuz zamanda gerçekleştiğini bildirir. Ayrıca bir işin sürekliliğini belirten geniş ve gelecek zaman değerini de aktarabilir.

Geniş Zaman, eylemin belirttiği işin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu, gelecekte de yapılacağını bildirir. Bu özelliğiyle bir bakıma geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanı da kapsar.

Präsens eylemin birinci halinden, yani mastar halinden yapılır. Eylem mastar eki kaldırıldıktan sonra kişilere göre şu ekler getirilir:

fragen: sormak

ich   : frag-e   > -e   > ben soruyorum
du   : frag-st   > -st  > sen soruyorsun
er    : frag-t    > -t   > o soruyor
sie  : frag-t    > -t   > o soruyor
es  : frag-t    > -t   > o soruyor
wir : frag-en  > -en > biz soruyoruz
ihr : frag-t    > -t   > siz soruyorsunuz
sie : frag-en > -en > onlar soruyorlar
Sie : frag-en > -en > siz soruyorsunuz (nezaket)

Almancada Şimdiki – Geniş Zamanı çekerken 1. – 3. çoğul şahıslarda fiil mastar halinde yazılır.

Almancada genel kuraldan sapan kimi durumlar söz konusudur.

  • Güçsüz Fiil Çekimi

Kural | Regel -1:
Fiil kökü -d veya -t ile biterse 2. – 3. tekil ve 2. çoğul şahıslarda -e kaynaştırma harfi fiil kökü ile şahıs eki arasına eklenir.

Kural | Regel -2:
Fiil kökü -m veya -n ile biterse bazen 2. – 3. tekil ve 2. çoğul şahıslarda -e kaynaştırma harfi eklenir.

Bazen’in açıklaması:
Fiil kökü -m veya -n ile bittiğinde fiil kökü tek hece olarak okunuyorsa adı geçen (2. – 3. tekil ve 2. çoğul) şahıslar -e kaynaştırma eki almaz, ama tek hece olarak okunamıyorsa fiil kökü adı geçen şahıslarda şahıs eki arasına -e kaynaştırma eki alır.

Kural | Regel -3:
Şahıs bildirmeden gerçekleşen doğa olaylarını anlatan fiiller 3. tekil şahıs olan ES ile çekilir.

Bu doğa olaylarını anlatan fiiller şunlardır:

regnen: yağmur yağması
hageln: dolu yağması
schneien: kar yağması
blitzen: şimşek çakması
donnern: gök gürüldemesi

Kural | Regel -4:
Sonu -eln ile biten fiillerde şimdiki – geniş zamanı çekerken sadece 1. tekil şahısta fiil kökünün sonuna -e şahıs eki getirilmez. Bunun yerine fiil kökündeki -e ile -l yer değiştirir.

Örnek | Z.ß:
klingeln: zil çalmak

ich   : klingle

Kural | Regel -5:
Fiilin kökü -s, -ss(ß), -z ve -x ile biterse sadece 2. tekil şahısta -st şahıs ekindeki yerine sadece -t getirilir.

Örnek | Z.ß:
schwitzen: terlemek

ich : schwitze
du : schwitzt

  • Güçlü Fiil Çekimi

Güçlü fiillerde şimdiki – geniş zamanı çekerken fiil kökündeki sesli harf 2. – 3. tekil şahıslarda değişikliğe uğrar.

Bu değişiklik şöyledir:

e   > i veya ie
a   > ä
au   > äu
o   > ö

Kural | Regel -6:
Güçlü fiilin kökündeki -e uzun okunuyorsa -ie ye, kısa okunuyorsa -i ye dönüşür.

Kural | Regel -7:
Güçlü fiill çekiminde; fiil kökü -d veya -t ile biterse 2. – 3. tekil şahısta -e kaynaştırma eki almaz sadece 2. çoğul şahısta alır.

Örnek | Z.ß:

halten: tutmak, beslemek

ich   : halte
du   : hältst
er   : hält
sie  : hält
es  : hält
wir  : halten
ihr  : halt-e-t
sie : halten
Sie : halten

  • Modal Verben | Modal Fiiller

können : -e, -a bilmek, yetenek
wollen : istemek
sollen : -meli, -malı gerekmek
müssen : -meli, -malı gerekmek, zorunda olmak
dürfen : -e, -a bilmek izin almak
mögen : sevmek, hoşlanmak
möchen : istemek

Kural | Regel -8

Modal Fiileri çekerken 1. ve 3. tekil şahıslar aynı çekilir.

Almanca’da Zamanlara Göre Cümle Kurulumu

Präsens :Ich esse jeden Tag Fisch. > Her gün balık yerim.

Perfekt : Ich habe gestern abend Fisch gegessen. > Dün akşam balık yedim.

Präteritum : Ich ass Früher immer Fisch. > Önceden sürekli/daima balık yiyordum.

Plusquam : Ich hatte gestern abend Fisch gegessen. > Dün akşam balık yemiştim.

Futur : Ich werde morgen Fisch essen. > Yarın balık yiyeceğim.

 

Şimdiki – Geniş Zaman | Das Präsens

Normal Cümle : Özne + Fiil + Zaman Zarfı + … .
Soru Cümlesi  : Fiil + Özne + Zaman Zarfı + … .

Fiil Şimdiki Zamanda ki Çekimli Hali ile Kullanılır

Modal Fiiller | Modal Verben

Normal Cümle : Özne + Modal Fiil + Zaman Zarfı + … + Fiil
Soru Cümlesi  : Modal Fiil + Özne + Zaman Zarfı + … + Fiil

Fiil Mastar Hali ile Kullanılır

Öneklerinden Ayrılabilen – Ayrılamayan Fiiller | Trennbare und Untrennbare Verben

Öneklerinden Ayrılabilen Fiiller

Normal Cümle : Özne + Ayrılabilen Fiil Kökü + Zaman Zarfı + … + Ayrılan Ek (Ön Ek)
Soru Cümlesi  : Ayrılabilen Fiil Kökü + Özne + Zaman Zarfı + … + Ayrılan Ek (Ön Ek)

Ayrılabilen Fiil Kökü Şimdiki Zamanda ki Çekimli Hali ile Kullanılır

Öneklerinden Ayrılamayan Fiiller

Normal Cümle : Özne + Ayrılamayan Fiil + Zaman Zarfı + … .
Soru Cümlesi  : Ayrılamayan Fiil + Özne + Zaman Zarfı + … .

Ayrılamayan Fiil Şimdiki Zamanda ki Çekimli Hali ile Kullanılır

-Di’li Geçmiş Zaman | Das Perfekt

Normal Cümle : Özne + Haben – Sein Yardımcı Fiilleri + Zaman Zarfı + … + Fiil (3. Hal)
Soru Cümlesi  : Haben – Sein Yardımcı Fiilleri + Özne + Zaman Zarfı + … + Fiil (3. Hal)

Haben – Sein Yardımcı Fiilleri Şimdiki Zamanda ki Çekimli Hali ile Kullanılır

Şimdiki Zamanın Hikayesi | Das Präteritum (Imperfekt)

Normal Cümle : Özne + Fiil (2. Hal) + Zaman Zarfı + … .
2. Normal Cümle : Özne + Haben – Sein Yardımcı Fiilleri (2. Hal) + Zaman Zarfı – Nesne + … .
Soru Cümlesi : Fiil (2. Hal) + Özne + Zaman Zarfı – Nesne + … .

-Miş’li Geçmiş Zaman | Das Plusquamperfekt

Normal Cümle : Özne + Haben – Sein Yardımcı Fiileri (2. Hal) + Zaman Zarfı – Nesne + … + Fiil (3. Hal)
Soru Cümlesi  : Haben – Sein Yardımcı Fiileri (2. Hal) + Özne + Zaman Zarfı – Nesne + … + Fiil (3. Hal)

Gelecek Zaman – I | Das Futur – I

Normal Cümle : Özne + Werden Yardımcı Fiili + Zaman Zarfı – Nesne + … + Fiil
Soru Cümlesi  : Werden Yardımcı Fiili + Özne + Zaman Zarfı – Nesne + … + Fiil

Fiil Mastar Hali ile Kullanılır