Almanca A1 Sertifikası Açıklama

Almanca A1 Sertifikasý Açýklama;

A1 düzeyi, Avrupa Birliði Eðitim Konseyi’nin Dillere Ýliþkin Avrupa Ortak Referans Çerçevesinde belirlemiþ olduðu standart seviye sisteminin birinci basamaðýdýr.
Federal Almanya Cumhuriyeti Ýkamet Yasasý doðrultusunda Aðustos 2007’de yürürlüðe giren Göçmenler yasasýna göre Almanya’da ikamet eden Türk ya da Alman vatandaþý ile evlenip Almanya’ya göç etmek isteyen eþler, vize baþvurusunda bulunurken A1 düzeyinde bir Almanca bilgisi belgelemek zorundadýrlar.
Aile birleþimiyle Almanya’ya gidecek kiþilerin bu yasayla basit bir þekilde de olsa kendilerini ifade edebilmeleri ve yaþadýklarý ortama uyum saðlamalarý amaçlanmaktadýr.
Almanca A1 Sýnavý, vize baþvurusunda istenilen A1 düzeyinde okuma-yazma-dinleme ve konuþma becerilerini ve dil bilgilerini gösterir belgenin düzenlendiði bir sýnavdýr.

Sýnav, dört dil yetisini ölçecek þekilde dört bölümden oluþmaktadýr;

1.Dinlediðini Anlama (Hören):
15 soruyu kapsayan bu bölümde; günlük yaþamdaki konuþmalar, özel telefon mesajlarý ya da hoparlörle kamuya yapýlan duyurularý dinlenir ve bunlarla ilgili olarak, gerçeðe yakýn sorularý cevaplandýrýlýr.
Katýlýmcý her soru için farklý bir diyalog dinler ve þýklar arasýndan doðru seçeneði iþaretlemesi gerekir.
Toplam puan deðeri 24.90‘dýr.

2.Okuduðunu Anlama (Lesen):
Mail, mektup, gazete veya mail ilanlarý, gidiþ-geliþ tarifeleri, afiþ, kýsa notlar, küçük ilanlar, bilgilendirme levhalarý ya da duyurular gibi kýsa metinler okunur, bunlarla ilgili 15 soru cevaplandýrýlýr.
Toplam puan deðeri 24.90‘dýr.

3.Yazma (Schreiben):
Ýki aþamadýr.
a) Form Doldurma:
Herhangi bir durumu anlatan bir metin verilir ve metne baðlý kalarak formdaki beþ eksik bilgi doldurulmalýdýr.

b) Mektup Yazma:
Ýçeriði ana hatlarýyla verilir ve 30 kelimenin altýnda olmamasý kaydýyla yaþamdan olaðan bir duruma iliþkin kýsa kiþisel bir metin yazýlýr.
Toplam puan deðeri 24.90‘dýr.

Yukarda açýklanan 3 bölüm yazýlý grup sýnavýdýr ve 65 dakika sürer.

4.Konuþma (Sprechen):
Ýki aþamadýr.

a) Kendini Tanýtma:
Sýnava katýlan kiþi kendisi hakkýnda bilgiler verir ve sýnav gözcüsü tarafýndan katýlýmcýnýn kendisi hakkýnda sorulan 2 veya 3 soruyu da cevaplandýrmalýdýr.

b) Kart Çekme:
Gruptaki katýlýmcýlara sýrayla olmak üzere toplam 4 kart çektirilir. Kiþinin kartta bulunan kelimeye göre soru sorabilme ve diðerleri tarafýndan sorulan soruya cevap verebilme yetisi ölçülür. Bu bölüm, 3-4 kiþiden oluþan sözlü grup sýnavýdýr.
Toplam puan deðeri 24.90‘dýr.

Süre 15 dakikadýr. Sýnav toplam 80 dakika sürer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.