Almanca’da Sayılar Die Zahlen

Bir : Eins ( Ayns)

İki :Zwei ( Tsvay )

Üç : Drei ( Dray )

Dört : Vier (Fir)

Beş : Fünf (Fünf)

Altı : Sechs ( Zeks)

Yedi : Sieben (Ziben )

Sekiz : Acht (Aht)

Dokuz : Neun (Noyn )

On : Zhen (Tsen)

Onbir :Elf (Elf)

Oniki:Zwölf ( Tsvölf)

Onüç :Dreizehn (Draytsen)

Ondört : Vierzehn ( Firtsen)

Onbeş : Fünfzehn (Fünftsen)

Onaltı :Sechszehn ( Zehtsen )

Onyedi : Siebzehn ( zibtsen)

Onsekiz :Achtzehn (Ahtsen )

Ondokuz :Neunzehn ( Noyntsen)

Yirmi :Zwanzig ( Tsvantsik)

 

Otuz : Dreisig (Draysik)

Kırk : Vierzig ( Firtsik)

Elli :Fünfzig ( Funfsik)

Altmış : Sechzig( Sehtsik)

Yetmiş : Siebzig (Zibsik)

Seksen :Achtzig (Ahtsik)

Doksan : Neunzig ( Noyntsik)

 

Yüz :Hundert ( Hundert)

İkiyüz :Zweihundert (Tsvayhundert)

Üçyüz : Drei- hundert (Dreihundert)

Dörtyüz : Vierhundert (Firhundert)

Beşyüz : Fünfhundert( Fünfhundert)

Altıyüz : Sechshundert ( Zekshundert)

Yediyüz :Achthundert (Ahhundert)

Sekizyüz: Achthundert (Ahthundert)

Dokuzyüz:Neunhundert ( Noynhundert)

Bin :Tausend (Tavuzent)

İkibin:Zweitausend ( Tsvaytavuzent)

Onbin :Zehntausend ( Tsentavuzent)

Yüzbin : Hunderttausend (Hunderttavusent)

Bir Miyon : Eine Million (Ayne Miliyon)

One thought on “Almanca’da Sayılar Die Zahlen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir