Almanca Düzensiz Fiillerin Listesi

1. STAMMFORM
INFINITIV
(wir, sie, Sie)
2. STAMMFORM
PRÄTERİTUM
(er, sie, es)
3. STAMMFORM
PERFEKT
(er, sie,es)
backen backte hat gebacken
befehlen befahl hat befohlen
beginnen begann hat begonnen
beißen biß hat gebissen
bergen barg hat geborgen
bersten barst ist geborsten
betrügen betrog hat betrogen
bewegen bewog hat bewogen
biegen bog hat gebogen
bieten bot hat geboten
binden band hat gebunden
bitten bat hat gebeten
blasen blies hat geblasen
bleiben blieb ist geblieben
bleichen blich ist geblichen
braten briet hat gebraten
brechen brach hat gebrochen
brennen brannte hat gebrannt
bringen brachte hat gebracht
denken dachte hat gedacht
dreschen drosch hat gedroschen
dringen drang ist gedrungen
dürfen durfte hat gedurft
empfangen empfing hat empfangen
empfehlen empfahl hat empfohlen
empfinden empfand hat empfunden
erlesen erlas hat erlesen
erklimmen erklomm hat erklommen
erschrecken erschrack ist erschrocken
essen hat gegessen
fahren fuhr ist gefahren
fallen fiel ist gefallen
fangen fing hat gefangen
fechten focht hat gefochten
finden fand hat gefunden
flechten flocht hat geflochten
fliegen flog ist geflogen
fliehen floh ist geflohen
fließen floß ist geflossen
fressen fraß hat gefressen
frieren fror hat gefroren
gären gor hat/ist gegoren
gebären gebar hat geboren
geben gab hat gegeben
gedeihen gedieh ist gediehen
gehen ging ist gegangen
gelingen gelang ist gelungen
gelten galt hat gegolten
genesen genas ist genesen
genießen genoß hat genossen
geschehen geschah ist geschehen
gewinnen gewann hat gewonnen
gießen goß hat gegossen
gleichen glich hat geglichen
gleiten glitt ist geglitten
glimmen glomm hat geglommen
graben grub hat gegraben
greifen griff hat gegriffen
halten hielt hat gehalten
hängen hing hat gehangen
heben hob hat gehoben
heißen hieß hat geheißen
helfen half hat geholfen
kennen kannte hat gekannt
klingen klang hat geklungen
kneifen kniff hat gekniffen
kommen kam ist gekommen
können konnte hat gekonnt
kriechen kroch ist gekrochen
laden lud hat geladen
lassen ließ hat gelassen
laufen lief ist gelaufen
leiden litt hat gelitten
leihen lieh hat geliehen
lesen las hat gelesen
liegen lag hat gelegen
lügen log hat gelogen
mahlen mahlte hat gemahlen
meiden mied hat gemieden
melken melkte hat gemolken
messen maß hat gemessen
mißlingen mißlang ist mißlungen
mögen mochte hat gemocht
müssen mußte hat gemußt
nehmen nahm hat genommen
nennen nannte hat genannt
pfeifen pfiff hat gepfiffen
preisen pries hat gepriesen
quellen quoll ist gequollen
raten riet hat geraten
reiben rieb hat gerieben
reißen riß hat gerissen
reiten ritt ist geritten
rennen rannte ist gerannt
riechen roch hat gerochen
ringen rang hat gerungen
rinnen rann ist geronnen
rufen rief hat gerufen
saufen soff hat gesoffen
saugen sog hat gesogen
schaffen schuf hat geschaffen
schallen scholl hat geschallt
scheiden schied ist geschieden
scheinen schien hat geschienen
scheißen schiß hat geschißen
schelten schalt hat gescholten
scheren schor hat geschoren
schieben schob hat geschoben
schießen schoß hat geschossen
schlafen schlief hat geschlafen
schlagen schlug hat geschlagen
schleichen schlich ist geschlichen
schleifen schliff hat geschliffen
schließen schloß hat geschlossen
schlingen schlang hat geschlungen
schmeißen schmiß hat geschmissen
schmelzen schmolz ist geschmolzen
schnauben schnob hat geschnoben
schneiden schnitt hat geschnitten
schreiben schrieb hat geschrieben
schreien schrie hat geschrie(e)n
schreiten schritt ist geschritten
schweigen schwieg hat geschwiegen
schwellen schwoll ist geschwollen
schwimmen schwamm ist geschwommen
schwinden schwand ist geschwunden
schwingen schwang ist geschwungen
schwören schwor hat geschworen
sehen sah hat gesehen
senden sandte hat gesandt
singen sang hat gesungen
sinken sank ist gesunken
sinnen sann hat gesonnen
sitzen saß hat gesessen
sollen sollte hat gesollt
speien spie hat gespie(e)n
spinnen spann hat gesponnen
sprechen sprach hat gesprochen
sprießen sproß ist gesprossen
springen sprang ist gesprungen
stichen stach hat gestochen
stehen stand hat gestanden
stehlen stahl hat gestohlen
steigen stieg ist gestiegen
sterben starb ist gestorben
stinken stank hat gestunken
stoßen stieß hat gestoßen
streichen strich hat gestrichen
streiten stritt hat gestritten
tragen trug hat getragen
treffen traf hat getroffen
treiben trieb hat getrieben
treten trat hat getreten
triefen troff hat getroffen
trinken trank hat getrunken
trügen trog hat getrogen
tun tat hat getan
verbieten verbot hat verboten
verbleichen verblich ist verblichen
verderben verdarb hat verdorben
verdrießen verdroß hat verdrossen
vergessen vergaß hat vergessen
verlieren verlor hat verloren
verzeihen verzieh hat verziehen
wachsen wuchs ist gewachsen
wägen wog hat gewogen
waschen wusch hat gewaschen
weben wob hat gewoben
weichen wich ist gewichen
weisen wies hat gewiesen
wenden wandte hat gewandt
werben warb hat geworben
werfen warf hat geworfen
wiegen wog hat gewogen
winden wand hat gewunden
wissen wußte hat gewußt
wollen wollte hat gewollt
zeihen zieh hat geziehen
ziehen zog hat gezogen
zwingen zwang hat gezwungen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki yazıyı okuyun:
Almanca Emir Kipi – Der Imperativ

Bir işin yapılmasını emrederken kullanılan kipe emir kipi denir.Bu kipin zamanı olmaz Almancada Direkt olarak 3 kişiye emreddilebilir. 1.du (sen)...

Kapat